all
STT Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Tên văn bản
1 01/HTC 01/01/2019 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG HÀ NỘI BẢN CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ VIỄN THÔNG
2 /HTC 01/01/2019 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG HÀ NỘI BẢN CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ VIỄN THÔNG (INTERNET LEASED LINE VÀ IP TRANSIT)
3 /HTC 01/01/2019 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG HÀ NỘI BẢN CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ VIỄN THÔNG (THOẠI TRÊN MẠNG VIỄN THÔNG CỐ ĐỊNH MẶT ĐẤT)
4 /HTC 01/01/2019 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG HÀ NỘI BẢN CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ VIỄN THÔNG (TRUYẾN SỐ LIỆU)
5 36/BC-HTC Quý II, 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG HÀ NỘI BÁO CÁO ĐỊNH KỲ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ VIỄN THÔNG
6 Phụ lục I - 36/BC-HTC Quý II, 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG HÀ NỘI KẾT QUẢ TỰ ĐO KIỂM CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ ĐIỆN THOẠI TRÊN MẠNG VIỄN THÔNG CỐ ĐỊNH MẶT ĐẤT
7 Phụ lục II - 36/BC-HTC Quý II, 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG HÀ NỘI KẾT QUẢ TỰ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ VIỄN THÔNG
8   Quý II, 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG HÀ NỘI QUY CHẾ TỰ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TRUY CẬP INTERNET BĂNG RỘNG CỐ ĐỊNH MẶT ĐẤT SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ FTTH/xPON (DỊCH VỤ TRUY NHẬP INTERNET CÁP QUANG)