Bà Trịnh Minh Châu
Tổng Giám Đốc
 

ThS. Nguyễn Anh Dũng
Phó Tổng Giám Đốc thường trực