Dr. Pham Ngoc Lang
Chủ tịch hội đồng quản trị

Bà Trịnh Minh Châu
Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị

 

ThS. Hoàng Minh Châu
Ủy viên Thường trực

Ts. Đặng Thanh Hùng
Uỷ viên

Bà Trần Thị Bạch Tuyết
Ủy viên

Ông Nguyễn Quyết
Ủy viên